W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2014/2015 zmieniają się zasady rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w gimnazjach. Zgodnie z ustawą w roku szkolnym 2014/2015 zastosowane kryteria zawarte są w statucie szkoły. Ze względu na prowadzenie naboru przy zastosowaniu systemu informatycznego w ramach Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą, wypracowano wspólne dla wszystkich jednostek kryteria oraz harmonogram.

 

 

 

Kryterium

Liczba punktów

Sposób dokumentowania

Wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej

Liczba punktów ze sprawdzianu - maksymalnie 40 pkt

Zaświadczenie OKE

Finalista jednej olimpiad przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim:

- Konkurs Języka Polskiego

- Konkurs Matematyczny

15 pkt

Zaświadczenie potwierdzające tytuł finalisty

Ocena ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Język polski, matematyka, jeżyk obcy (angielski lub niemiecki)

Celujący – 10 pkt

Bardzo dobry – 8 pkt

Dobry – 6 pkt

Dostateczny – 4 pkt

Dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

do 3,99 – 0 pkt

4,00 – 4,24 – 4 pkt

4,25 – 4,74 - 6 pkt

4,75  – 4,99 – 8 pkt

od 5,00 – 10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Ocena z zachowania

Dobre – 1 pkt

Bardzo dobre – 3 pkt

Wzorowe – 5 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w przypadku oddziałów sportowych (Gimnazjum Sportowe nr 1, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9)

30 pkt

Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Harmonogram naboru:

 

do 10 marca 2014 r.

Publikacja w systemie naboru elektronicznego pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ oferty edukacyjnej koszalińskich gimnazjów

od 10 lutego 2014 r. do

28 lutego 2014 r.

Składanie podań przez kandydatów do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych

Od 6 marca do 17 marca 2014 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych do oddziałów sportowych: Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9

18 marca 2014 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie wyników uzdolnień kierunkowych

od 24 marca 2014 r.

do 18 kwietnia 2014 r.

Składanie przez rodziców za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl:

- zgłoszenia podjęcia przez dziecko nauki w klasie I w gimnazjum, w obwodzie, którego mieszka dziecko;

- podania o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do klasy I gimnazjum spoza obwodu;

Wygenerowane w systemie podanie należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

do 1 lipca 2014 r. do godz. 1500

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych dokumentów

3 lipca 2014 r. godz. 1500

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum  

3 lipca 2014 r. od godz. 15:00

do 7 lipca 2014 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia nauki w gimnazjum, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

7 lipca 2014 r. godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

do 14 lipca 2014 r.

Składanie w gimnazjum wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły